REGULAMIN

I.Organizacja Konkursu:
Konkurs organizowany jest przez firmę MSQ COMPANY z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Fabrycznej 26a

II. Zasady Konkursu oraz Nagrody

1. Jeśli prowadzisz skrupulatnie swój Instagram i jesteś aktywną użytkowniczką aplikacji, zrób sobie ciekawe instaphoto(zdjęcie musi być Twojego autorstwa i musisz posiadać do niego wszelkie prawa autorskie) i:

a)Dodaj kreatywne zdjęcie na swojego Instagrama i oznacz #ambasadorkaMSQ
b)Napisz dlaczego właśnie Ty masz reprezentować naszą markę
c)Polub zdjęcie konkursowe

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: wykonanie zdjęcia lub zdjęć, dodanie ich na swój profil na Instagramie i oznaczenie hastagiem #ambasadorkaMSQ oraz ukończone 18 lat.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny dokonanych Zgłoszeń uczestników na każdym etapie Konkursu i ich odrzucenia.

5. Wyboru zwycięzcy dokona zespół jurorów złożony z przedstawicieli pracowników Organizatora

KONKURS TRWA od 26.07 do 8.08.2018r. godzina 23:59

5a) Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania zwycięzcy w razie gdyby nadesłane projekty nie spełniły oczekiwań organizatora zapisanych w niniejszym regulaminie.

6. Ogłoszenie wyników nastąpi w trzy dni od zakończenia konkursu.

7. Nagrodą w konkursie jest udział w sesji zdjęciowej MARKi oraz ubrania o wartości 1000 zł.

7a. Jury może prace umieści na blogu i podda je Waszej opinii.

7b . Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych w postaci bonów

8. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego projektu w celach marketingowych.

9. O przyznaniu Nagrody każdy nagrodzony Uczestnik zostanie dodatkowo poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

III. Dane osobowe
Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu:

1) realizacji Konkursu
2) wyłonienia zwycięzców Konkursu
3) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie,
4) wysyłania e-mailem informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie.

Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)

IV. Postanowienia końcowe
Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich w utworach przesłanych przez uczestników Konkursu

 


Regulamin Konkursu „#MosquitolovesYES”


§ 1. Postanowienia ogólne


1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „#MosquitolovesYES” (dalej „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Mosquito, Alicja Komar z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Fabrycznej 26a NIP 773 232 23 10, zwany dalej
„Organizatorem”.

3. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).

5. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Instagram pod adresem URL
www.instagram.com (dalej „Serwis Instagram”).

6. Konkurs nie jest zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z Serwisem Instagram,
Twitter, Facebook.

7. Konkurs trwa od 31.08.2017 r. do 13 września 2017 r.

8. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 2. Zasady Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem
w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko
osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13
lat) uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają
nagrody w ich imieniu.


2. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi lub
zleceniobiorcy Organizatora, oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem przy
organizacji niniejszego Konkursu, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się
małżonka, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków,
osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.


3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zrobienie kolażu z wykorzystaniem produktów ze stron
www.YES.pl oraz www.Mosquito.pl, które najlepiej oddają styl uczestnika oraz zamieszczenie go w Serwisie Instagram z wykorzystaniem znacznika składającego się ze słowa “MosquitolovesYES” poprzedzonego znakiem “#” oraz oznaczeniem profili “@Mosquitopl” i “@BizuteriaYES”. Uczestnik powinien być obserwatorem profilu “@Mosquitopl” i “@BizuteriaYES” w aplikacji Instagram.


4. Dostarczając materiał graficzny lub filmowy, Uczestnik potwierdza, że jest właścicielem praw
autorskich do danych materiałów graficznych lub filmowych.


5. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich.


6. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw autorskich lub
pochodnych do materiałów nadesłanych przez uczestników organizator zastrzega sobie prawo
usunięcia zgłoszenia uczestnika w Konkursie, ewentualnie unieważnienia wyniku danego uczestnika i
wystąpienia z żądaniem o zwrot nagrody oraz żądaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów
poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez uczestnika praw osoby trzeciej.


7. Uczestnik ma możliwość dodania więcej niż jednego zgłoszenia konkursowego.


§ 3. Nagrody


1. Nagrodą w Konkursie jest: Voucher o wartości 1000 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym Mosquito oraz Bransoletka YES z kolekcji Skarabeusz Model 14320 o wartości 1195 zł brutto / sztuka.


2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród
w toku trwania Konkursu.


3. Z każdą nagrodą rzeczową o wartości przekraczającej 760 zł, Zwycięzca Konkursu otrzyma
dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość jednej dziewiątej nagrody rzeczowej.
Podatek dochodowy od osób fizycznych od nagrody rzeczowej i nagrody pieniężnej zostanie pobrany
i zapłacony przez Organizatora w wysokości stanowiącej 10% ich łącznej wartości zgodnie z
przepisami ustawy o podatku dochodowym.


§ 4. Wyniki konkursu


1. Decyzję o nagrodzeniu zgłoszenia Uczestnika podejmuje Jury powołane przez Organizatora na czas
trwania Konkursu, w składzie: Jacquelina Mzee oraz Iga Skrobacz
2. Jury nagradza maksymalnie jedno zgłoszenie, przyznając wybranemu Uczestnikowi nagrody opisane w par. 3 ust. 1.

3. Lista zwycięzców będzie ogłaszana na profilach społecznościowych dnia 14.09.2017 YES – na Facebooku,
Twitterze oraz Instagramie, Mosquito – Facebook oraz Instagram

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, pseudonimu oraz
nadesłanej odpowiedzi na stronie internetowej: www.YES.pl oraz na profilach społecznościowych
YES – na Facebooku, na Twitterze i Instagramie; Mosquito: Facebooku i Instagramie
5. Nagrody będą przesłane Zwycięzcom Konkursu poprzez nadanie przesyłki poleconej lub
kurierskiej na podany przez niego adres, w terminie 31 dni roboczych od dnia przyznania nagrody.
Koszty przesyłki pokrywa Organizator.


6. Jury skontaktuje się ze zwycięzcą za pośrednictwem Serwisu społecznościowego bądź drogą
mailową w celu ustalenia miejsca odbioru przesyłki. Adres mailowy Zwycięzcy używany w konkursie
będzie także adresem mailowym do korespondencji z Jury.


7. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody do 31 dnia po dniu wysyłki (nie
odbierze przesyłki wysłanej pod wskazany przez niego adres), prawo do nagrody wygaśnie.


8. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia,
nazwiska, adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania nagrody i wygaśnięcie
prawa do nagrody.


9. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa
autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika z zastrzeżeniem par. 2 ust. 4, 5. na następujących polach
eksploatacji:
a) kanałach social media należących do Organizatora


10. Decyzje Jury są ostateczne z zastrzeżeniem par. 2 ust. 6.


11. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem wybranego przez Uczestnika
Serwisu społecznościowego w celu potwierdzenia adresu do przesyłki.


12. Nagrodzony uczestnik nie może wymienić nagród rzeczowych na równowartość w gotówce, ani
zamieniać ich na inne nagrody.


13. W przypadku niewydania wszystkich nagród, w szczególności z powodu wpłynięcia mniejszej
liczby zgłoszeń, rezygnacji uczestnika z przyjęcia nagrody albo niemożliwości skontaktowania się z
uczestnikiem, niewydane nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega sobie
prawo podjęcia decyzji, co do sposobu wykorzystania niewydanych nagród.


§ 5. Dane osobowe


1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych. Administratorem zbioru danych jest Organizator.


2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w
celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej
chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej,
celem doręczenia nagrody.
3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu
do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.


4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik zgadza się na przetwarzanie przez Organizatora jego danych
osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).


5. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.) – Organizator.


§ 6. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być składane od dnia
rozpoczęcia Konkursu do dnia 25 września 2017 r.


2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres Organizatora, z
dopiskiem „Reklamacja – Konkurs #MosquitolovesYES”.


3. Reklamacja powinna zawierać:


a) imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres e-mail i nr telefonu
b) dokładny opis i powód reklamacji.


4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie oraz niespełniające
wymagań określonych w ust. 3 powyżej nie podlegają rozpoznaniu.


5. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi osobę reklamująca o decyzji w terminie 10 dni od
dnia jej otrzymania.


6. Osoba reklamująca zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym na adres
podany w reklamacji.


§ 7. Odpowiedzialność Organizatora


1. Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na prowadzenie Konkursu.


§ 8. Regulamin


1. Treść regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie
internetowej – pod adresem: www. mosquito-sklep.pl/blog/


2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mają
charakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności, decydujące znaczenie ma treść
Regulaminu.


3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.


4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz okresu obowiązywania
Konkursu bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany. Regulamin
w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora: www. mosquito-sklep.pl/blog/


5. Wszelkie pytania Uczestnik może kierować na adres mailowy:
jacquelina.mzee@mosquito.pl lub pr@mosquito.pl


§ 9. Podatek od wygranych


Nagrody konkursowe zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).


§ 10. Rozstrzyganie sporów


Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane
przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. Skierowanie przez Uczestnika sprawy na
drogę sądową jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 10
Regulaminu.

Mamy dla Was świąteczny konkurs! Do wygrania wybrana rzecz z naszego sklepu 🙂 Zaglądajcie na naszego Instagrama @mosquitopl lub kliknij tutaj . Powodzenia!
REGULAMIN

I.Organizacja Konkursu:
Konkurs organizowany jest przez firmę Mosquito.pl z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Fabrycznej 26a
II. Zasady Konkursu oraz Nagrody
1.Konkurs polega na zrobieniu zdjęcia o specjalnej tematyce.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
Zrobienie ciekawego zdjęcia związanego z przygotowaniami świątecznymi i otagowanie go na swoim instagramie #xmasmosquito lub oznaczenie @mosquitopl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny dokonanych Zgłoszeń uczestników na każdym etapie Konkursu i ich odrzucenia.
5. Wyboru zwycięzcy dokona zespół jurorów złożony z przedstawicieli pracowników Organizatora
KONKURS TRWA do 23.12.2016r. do godz. 12:00
5a) Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania zwycięzcy w razie gdyby nadesłane projekty nie spełniły oczekiwań organizatora zapisanych w niniejszym regulaminie.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 23.12.2016r. o godz. 16:00.
7. Nagrodą w konkursie jest dowolnie wybrana rzecz ze sklepu MOSQUITO.
7a. Jury może prace umieści na blogu i podda je Waszej opinii.
7b . Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych w postaci bonów

8. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego projektu w celach marketingowych.
9. O przyznaniu Nagrody każdy nagrodzony Uczestnik zostanie dodatkowo poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
III. Dane osobowe
Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu:
1) realizacji Konkursu
2) wyłonienia zwycięzców Konkursu
3) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie,
4) wysyłania e-mailem informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie.
Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)

IV. Postanowienia końcowe
Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich w utworach przesłanych przez uczestników Konkursu

 

Dziewczyny uwielbiamy Wasze SELFIE:)

Mamy dla Was propozycję!

1) Zrób SELFIE z Mosquito(chodzi o nasz ciuch)

Ciekawi Was kto wygrał tym razem…

Wiemy, że uwielbiacie takie konkursy:)

Tym razem do wygrania jest dowolny T-shirt damski od Mosquito i zestaw wspaniałych kosmetyków Makeup REVOLUTION od ekobieca.pl

Kochani dziękujemy za cierpliwość:)

Przeczytaliśmy wszystko i wraz z ekipą BOURJOIS wybraliśmy: 

Lubicie św Mikołaja? My bardzo i szczególnie w grudniu kochamy czerwony kolor! Dlatego ten konkurs jest dla wielbicielek czerwieni…

Dziewczyny, tak jak obiecałyśmy teraz każda z Was będzie miała szansę wygrać bon od MOSQUITO. Co trzeba zrobić? Jakie warunki spełnić?

Uffff łatwo nie było;)

Sponsor nagrody głównej długo dywagował, kto powinien wygrać. i stało się wygrana stylizacja to według SWISS paryska nonszalancja i moc koloru! Nie możemy się nie zgodzić!