I.Postanowienia Ogólne

 

1.1.     Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Programu Lojalnościowego (zwanego dalej „Programem”) jednocześnie określając prawa i obowiązki Uczestnika Programu oraz obowiązki Organizatora.

1.2. Regulamin Programu dostępny jest na Stronie Internetowej Programu

1.3.   Program jest organizowany i zarządzany przez Organizatora www.mosquito.pl

1.4.    Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach, której w związku z nabyciem określonych produktów lub usług Partnerów Programu zostaną przyznane punkty (zwane dalej „Punkty”). Przyznane Punkty mogą być wymienione na korzyści dostępne w ramach Katalogu Korzyści.

 

II.    Warunki przystąpienia do programu

 

2.1.    Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych 2.2.    Warunkiem wymiany punktów jest uzyskanie odpowiedniej puli punktów

2.3.    Wszelkie zmiany w danych osobowych wprowadzonych do FZP i FZU dostępne są w ramach Panelu Uczestnika i powinny być bezzwłocznie aktualizowane.

 

III. Naliczanie i Wymiana Punktów na nagrody

 

3.1.    Naliczenie Punktów dokonywane jest w oparciu o nabycie określonych produktów lub usług Partnerów Programu.

3.2.    Informacje o aktualnym stanie Punktów, Katalogu Korzyści oraz historii transakcji dostępne są w Panelu Uczestnika.

 

IV.    Wygaśnięcie ważności punktów


4.1. Jeśli nie ustalono inaczej, ważność Punktów wygasa po 6 miesiącachrozumianych jako 180 dni kalendarzowych licząc od daty ostatniej transakcji z użyciem Karty Uczestnika. Brak transakcji w przedmiotowym okresie powoduje automatyczne umorzenie Punktów, zaś dokonanie transakcji w tym okresie przedłuża ważność wszystkich Punktów o kolejny okres wskazany w zd.1. niniejszego pkt. .

 

V.    Zakończenie Programu, utrata statusu Uczestnika.

 

5.1.    Uczestnik może zostać pozbawiony przez Organizatora statusu Uczestnika, gdy rażąco i nagminnie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu oraz działa w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem zmierzając do pokrzywdzenia Organizatora oraz działa w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, zwyczajem, jak również w przypadku podania podczas procedury rejestracyjnej fałszywych danych.

5.2.    Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie poprzez zawiadomienie Organizatora w formie pisemnej, za pomocą Panelu Uczestnika

5.3.    Z chwilą rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu oraz dokonuje ich trwałego usunięcia z Bazy Danych.

5.4.    Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez wskazania przyczyny, za uprzednim zawiadomieniem na Stronie Programu, które będzie miało miejsce na minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem Programu wraz ze wskazaniem terminu, do którego można wykorzystać zebrane w programie Punkty

 

VI.    Ochrona danych osobowych

 

6.1.    Organizator, dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników, przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, aby przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002,nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

6.2.    Organizator zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024).

6.3.    Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny.

6.4.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do stworzenia Bazy Danych. Administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych jest Organizator.

6.5.    Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Organizatorem np. firmom informatycznym w celu stworzenia Bazy Danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Organizator zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe, do wdrożenia stosownych zabezpieczeń danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie.

6.6.     Podstawą do udostępnienia danych podmiotom nieuczestniczącym w Programie jest wyłącznie zgoda Uczestnika, bądź przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

 

VII.    Zakres odpowiedzialności.

 

7.1.    Z wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w poniższych postanowieniach Organizator nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych, ani ich bezbłędnego funkcjonowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak dostępu do Strony Internetowej, a także nie odpowiada za opóźnienia, utratę danych ani za szkody powstałe w czasie transmisji danych ze Strony Internetowej Programu do Uczestników.

7.2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w FZP lub FZU. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym i ich aktualizację.

 

 

VIII.     Postanowienia końcowe


8.1.     Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiana taka nie wpływa na prawa uczestnika nabyte przed dokonaniem zmiany. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie określonym przez Organizatora.

8.2.    Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie zgodnie z pkt. 10.1. niniejszego Regulaminu, Organizator powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu w swojej siedzibie, na Stronie Internetowej Programu lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej.

8.3.    Uczestnik może zgłaszać w każdym czasie swoje uwagi lub spostrzeżenia drogą elektroniczną za pośrednictwem Panelu Uczestnika lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pracownicy Partnerów uczestniczących w Programie mogą korzystać z Programu zgodnie z wewnętrznie ustalonymi zasadami.


PLATNOŚCI

Płatności elektroniczne Dotpay.pl: