Regulamin Akcji promocyjnej „Trzeci produkt  75% taniej”

Jak skorzystać z Akcji Promocyjnej?

Podczas obowiązywania Akcji promocyjnej od 27.02.2020 do 2.03.2020 dodaj do swojego koszyka co najmniej trzy produkty dostępne na stronie

internetowej: www.mosquito.pl .

Podczas dokonywania transakcji wpisz kod promocyjny: „GIFT75”

Zapoznaj się z treścią i zaakceptuj niniejszy Regulamin oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Gotowe! Za Zestaw promocyjny składający się z trzech produktów zapłacisz wyłącznie za dwa najdroższe produkty ich obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za najtańszy produkt o 75% taniej!

Pamiętaj! Jesteś uprawniony do zwrotu wyłącznie całego Zestawu promocyjnego, składającego się z trzech produktów.

Udanych zakupów!

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Akcja promocyjna prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem „Trzeci produkt 75% taniej”

(dalej: „Akcja promocyjna”) jest Alicja Komar, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MSQ COMPANY Alicja Komar, z siedzibą przy ul.

Fabrycznej 26A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 7732322310, REGON:

Akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym, pod

adresem: www.mosquito.pl (dalej: „Sklep internetowy”).

Akcja promocyjna przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. (tj.

osobami fizycznymi, dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio jej działalnością gospodarczą lub zawodową), którzy w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) co najmniej trzech dowolnych produktów biorących udział w Akcji promocyjnej (dalej: „Uczestnik”).

 

 

§ 2 Czas obowiązywania Akcji Promocyjnej

 

Akcja promocyjna trwa od. 27.02.2020  do 2.03.2020 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej.

 

§ 3 Zasady Akcji Promocyjnej

 

Akcja promocyjna „Trzeci produkt  75% taniej” dotyczy wszystkich produktów dostępnych w Sklepie internetowym.

W ramach Akcji Promocyjnej, Uczestnik jest uprawniony do zakupu co najmniej trzech produktów, które tworzą nierozłączny „Zestaw promocyjny”.

Uczestnik Akcji promocyjnej jest uprawniony do zakupu trzeciego, najtańszego produktu wśród artykułów znajdujących się w koszyku taniej o 75% jego ceny.

Kolejność dodawania produktów do koszyka poprzez Uczestnika nie ma wpływu na to, który produkt zostanie przeceniony.

W przypadku dodania do koszyka większej ilości produktów niż trzy, promocja nie powiela się, kod rabatowy może zostać wykorzystamy wyłącznie raz, w stosunku do najtańszego produktu znajdującego się w koszyku Uczestnika.

Niniejsza Akcja promocyjna nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Akcji promocyjnej. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Akcji Promocyjnej, Uczestnik ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać poprzez wpisanie odpowiedniego kodu promocyjnego podczas realizacji transakcji.

Udział w Akcji promocyjnej jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią Polityki prywatności Sklepu internetowego Mosquito.

 

§ 4 Odpowiedzialność

 

Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny Zestawu w trakcie Akcji promocyjnej, którego to Zestawu roszczenie dotyczy.

Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

 

§ 5 Zwroty produktów, rękojmia

 

Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży całego Zestawu promocyjnego.

Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu lub dwóch produktów wchodzących w skład danego Zestawu promocyjnego.

W przypadku zwrotu, wbrew treści niniejszego Regulaminu, wyłącznie części Zestawu Promocyjnego, Organizator ma prawo żądać zwrotu pozostałej części Zestawu promocyjnego, pod rygorem powstrzymania się od zwrotu środków na konto Uczestnika do momentu przysłania całego Zestawu promocyjnego.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

 

§ 6 Reklamacje

 

Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej można składać w trakcie trwania Akcji oraz do 30 dni po jej zakończeniu.

Reklamacje należy składać na następujący adres e-mail: bok@mosquito.pl .

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, w terminie

14 dni od daty ich zgłoszenia.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnik jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Więcej informacji o sposobie dostępu do wyżej wskazanego trybu i procedur rozstrzygania sporów mogą̨ Państwo uzyskać́ na następujących stronach internetowych: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online.

Organizator Akcji promocyjnej nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania sporów.

Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Ponadto, postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają innych uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jej postanowień.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie ogólny Regulamin Sklepu internetowego Mosquito, dostępny pod adresem: https://mosquito-sklep.pl/pl/content/1-regulamin-sklepu .

Regulamin obowiązuje od dnia 27.02.2020

 

Regulamin Akcji promocyjnej „Trzeci produkt 75% taniej”

 

Jak skorzystać z Akcji Promocyjnej?

Podczas obowiązywania Akcji promocyjnej od 27.02.2020 do 2.03.2020 dodaj do swojego koszyka co najmniej trzy produkty dostępne na stronie

internetowej: www.mosquito.pl .

Podczas dokonywania transakcji wpisz kod promocyjny: „GIFT75”

Zapoznaj się z treścią i zaakceptuj niniejszy Regulamin oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Gotowe! Za Zestaw promocyjny składający się z trzech produktów zapłacisz wyłącznie za dwa najdroższe produkty ich obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za najtańszy produkt zaledwie o 75% taniej!

Pamiętaj! Jesteś uprawniony do zwrotu wyłącznie całego Zestawu promocyjnego, składającego się z trzech produktów.

Udanych zakupów!

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Akcja promocyjna prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem „Trzeci produkt 75% taniej”

(dalej: „Akcja promocyjna”) jest Alicja Komar, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MSQ COMPANY Alicja Komar, z siedzibą przy ul.

Fabrycznej 26A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 7732322310, REGON:

Akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym, pod

adresem: www.mosquito.pl (dalej: „Sklep internetowy”).

Akcja promocyjna przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. (tj.

osobami fizycznymi, dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio jej działalnością gospodarczą lub zawodową), którzy w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) co najmniej trzech dowolnych produktów biorących udział w Akcji promocyjnej (dalej: „Uczestnik”).

 

 

§ 2 Czas obowiązywania Akcji Promocyjnej

 

Akcja promocyjna trwa od. 27.02.2020  do 2.03.2020 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej.

 

§ 3 Zasady Akcji Promocyjnej

 

Akcja promocyjna „Trzeci produkt  75% taniej” dotyczy wszystkich produktów dostępnych w Sklepie internetowym.

W ramach Akcji Promocyjnej, Uczestnik jest uprawniony do zakupu co najmniej trzech produktów, które tworzą nierozłączny „Zestaw promocyjny”.

Uczestnik Akcji promocyjnej jest uprawniony do zakupu trzeciego, najtańszego produktu wśród artykułów znajdujących się w koszyku za 75% jego ceny.

Kolejność dodawania produktów do koszyka poprzez Uczestnika nie ma wpływu na to, który produkt zostanie przeceniony.

W przypadku dodania do koszyka większej ilości produktów niż trzy, promocja nie powiela się, kod rabatowy może zostać wykorzystamy wyłącznie raz, w stosunku do najtańszego produktu znajdującego się w koszyku Uczestnika.

Niniejsza Akcja promocyjna nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Akcji promocyjnej. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Akcji Promocyjnej, Uczestnik ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać poprzez wpisanie odpowiedniego kodu promocyjnego podczas realizacji transakcji.

Udział w Akcji promocyjnej jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią Polityki prywatności Sklepu internetowego Mosquito.

 

§ 4 Odpowiedzialność

 

Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny Zestawu w trakcie Akcji promocyjnej, którego to Zestawu roszczenie dotyczy.

Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

 

§ 5 Zwroty produktów, rękojmia

 

Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży całego Zestawu promocyjnego.

Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu lub dwóch produktów wchodzących w skład danego Zestawu promocyjnego.

W przypadku zwrotu, wbrew treści niniejszego Regulaminu, wyłącznie części Zestawu Promocyjnego, Organizator ma prawo żądać zwrotu pozostałej części Zestawu promocyjnego, pod rygorem powstrzymania się od zwrotu środków na konto Uczestnika do momentu przysłania całego Zestawu promocyjnego.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

 

§ 6 Reklamacje

 

Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej można składać w trakcie trwania Akcji oraz do 30 dni po jej zakończeniu.

Reklamacje należy składać na następujący adres e-mail: bok@mosquito.pl .

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, w terminie

14 dni od daty ich zgłoszenia.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnik jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Więcej informacji o sposobie dostępu do wyżej wskazanego trybu i procedur rozstrzygania sporów mogą̨ Państwo uzyskać́ na następujących stronach internetowych: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online.

Organizator Akcji promocyjnej nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania sporów.

Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Ponadto, postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają innych uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jej postanowień.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie ogólny Regulamin Sklepu internetowego Mosquito, dostępny pod adresem: https://mosquito-sklep.pl/pl/content/1-regulamin-sklepu .

Regulamin obowiązuje od dnia 27.02.2020


Szukaj
Koszyk