Regulamin Akcji promocyjnej „Drugi produkt za 50% ceny”

 

Jak skorzystać z Akcji Promocyjnej?

 1.       Podczas obowiązywania Akcji promocyjnej od 09.11.2021 do 14.11.2021 dodaj do swojego koszyka co najmniej dwa produkty dostępne na stronie internetowej: www.mosquito.pl .
 2.       Podczas dokonywania transakcji wpisz kod promocyjny otrzymany w wiadomości email.
 3.       Zapoznaj się z treścią i zaakceptuj niniejszy Regulamin oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4.       Gotowe! Za Zestaw promocyjny składający się z dwóch produktów zapłacisz wyłącznie za jeden najdroższy produkt jego obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za drugi, najtańszy produkt 50% jego ceny brutto.
 5.       Pamiętaj! Jesteś uprawniony do zwrotu wyłącznie całego Zestawu promocyjnego, składającego się z dwóch produktów.
 6.       Udanych zakupów!

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1.     Akcja promocyjna prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2.     Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem „Drugi produkt za 50% ceny” (dalej: „Akcja promocyjna”) jest Alicja Komar, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MSQ COMPANY Alicja Komar, z siedzibą przy ul. Prawej 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 7732322310, REGON: 100740521.
 3.     Akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym, pod adresem: www.mosquito.pl (dalej: „Sklep internetowy”).
 4.     Akcja promocyjna przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. (tj. osobami fizycznymi, dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio jej działalnością gospodarczą lub zawodową), którzy w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) co najmniej dwóch dowolnych produktów biorących udział w Akcji promocyjnej (dalej: „Uczestnik”).

 

 

§ 2 Czas obowiązywania Akcji Promocyjnej

 

 1.     Akcja promocyjna trwa od 09.11.2021 do 14.11.2021
 2.     Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej.

 

§ 3 Zasady Akcji Promocyjnej

 

 1.     Akcja promocyjna „Drugi produkt za 50% ceny” dotyczy wszystkich produktów dostępnych w Sklepie internetowym.
 2.     W ramach Akcji Promocyjnej, Uczestnik jest uprawniony do zakupu co najmniej dwóch produktów, które tworzą nierozłączny „Zestaw promocyjny”.
 3.     Uczestnik Akcji promocyjnej jest uprawniony do zakupu drugiego, najtańszego produktu wśród artykułów znajdujących się w koszyku za 50% jego ceny brutto.
 4.     Kolejność dodawania produktów do koszyka poprzez Uczestnika nie ma wpływu na to, który produkt zostanie przeceniony. 
 5.     W przypadku dodania do koszyka większej ilości produktów niż dwa, promocja nie powiela się, kod rabatowy może zostać wykorzystamy wyłącznie raz, w stosunku do najtańszego produktu znajdującego się w koszyku Uczestnika.
 6.     Niniejsza Akcja promocyjna nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Akcji promocyjnej. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Akcji Promocyjnej, Uczestnik ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać poprzez wpisanie odpowiedniego kodu promocyjnego podczas realizacji transakcji.
 7.     Udział w Akcji promocyjnej jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią Polityki prywatności Sklepu internetowego Mosquito.

 

§ 4 Odpowiedzialność

 

 1.     Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny Zestawu w trakcie Akcji promocyjnej, którego to Zestawu roszczenie dotyczy.
 2.     Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

 

§ 5 Zwroty produktów, rękojmia

 

 1.     Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży całego Zestawu promocyjnego.
 2.     Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu wchodzącego w skład danego Zestawu promocyjnego.
 3.     W przypadku zwrotu, wbrew treści niniejszego Regulaminu, wyłącznie części Zestawu Promocyjnego, Organizator ma prawo żądać zwrotu pozostałej części Zestawu promocyjnego, pod rygorem powstrzymania się od zwrotu środków na konto Uczestnika do momentu przysłania całego Zestawu promocyjnego.
 4.     Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

 

§ 6 Reklamacje

 

 1.     Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej można składać w trakcie trwania Akcji oraz do 30 dni po jej zakończeniu.
 2.     Reklamacje należy składać na następujący adres e-mail: bok@mosquito.pl .
 3.     Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 4.     Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnik jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Więcej informacji o sposobie dostępu do wyżej wskazanego trybu i procedur rozstrzygania sporów mogą̨ Państwo uzyskać́ na następujących stronach internetowych: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 5.     Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Organizator Akcji promocyjnej nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania sporów.
 6.     Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Ponadto, postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają innych uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

 1.     W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jej postanowień.
 2.     W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 3.     Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
 4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie ogólny Regulamin Sklepu internetowego Mosquito, dostępny pod adresem: https://mosquito-sklep.pl/pl/content/1-regulamin-sklepu .
 5.     Regulamin obowiązuje od dnia 09.11.2021

 

 


Szukaj
Koszyk