Regulamin Akcji promocyjnej „Drugi produkt za 50% ceny”

Regulamin Akcji promocyjnej (-50% na drugi produkt)

 

Jak skorzystać z Akcji Promocyjnej w kilku prostych krokach?

 1.       Podczas obowiązywania Akcji promocyjnej od 21 lutego 2023 r. do 26 lutego 2023 r. dodaj do swojego koszyka co najmniej dwa produkty dostępne na stronie internetowej: www.mosquito-sklep.pl
 2.       Podczas dokonywania transakcji wpisz kod promocyjny otrzymany w mailu po zapisie do newslettera.
 3.       Zapoznaj się z treścią i zaakceptuj niniejszy Regulamin, Regulamin Sklepu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4.       Gotowe! Za najtańszy produkt w koszyku zapłacisz zaledwie 50% jego standardowej ceny!
 5.       Cena pozostałych produktów nie ulegnie zmianie.
 6.       Pamiętaj! Możliwy zwrot wyłącznie całego Zestawu promocyjnego, składającego się z dwóch produktów.
 7.       Udanych zakupów!

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami naszych Akcji Promocyjnych.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1.     Akcja promocyjna prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2.     Organizatorem  Akcji promocyjnej (-50% na drugi produkt), (dalej: „Akcja promocyjna”) jest Alicja Komar, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MSQ COMPANY Alicja Komar, z siedzibą przy ul. Prawa 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 7732322310, REGON: 100740521, adres e-mail: Bok@mosquito.pl (dalej: „Organizator”). W celu informacji o ochronie danych osobowych możesz napisać na adres: IOD@mosquito.pl. Sprawdź pozostałe formy kontaktu na naszej Stronie.
 3.     Akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym, pod adresem: mosquito-sklep.pl (dalej: „Sklep internetowy”).
 4.     Akcja promocyjna przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 k.c. (tj. osobami fizycznymi, dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio jej działalnością gospodarczą lub zawodową), którzy w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem, czy fakturą) co najmniej dwóch dowolnych produktów biorących udział w Akcji promocyjnej (dalej: „Uczestnik”).

 

 

§ 2 Czas obowiązywania Akcji Promocyjnej

 

 1.     Akcja promocyjna trwa od 21.02.2023r.  do 26.02.2023r.
 2.     Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej (np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych). Jeśli Akcja promocyjna zostanie wcześniej zakończona, Organizator wyraźnie poinformuje o tym użytkowników, np. na stronie internetowej sklepu.

 

§ 3 Zasady Akcji Promocyjnej

 

 1.     Akcji promocyjnej (-50% na drugi produkt), dotyczy wszystkich produktów dostępnych w Sklepie internetowym.

 

 1.     W ramach Akcji Promocyjnej, Uczestnik jest uprawniony do zakupu co najmniej dwóch produktów, które tworzą „Zestaw promocyjny”.
 2.     Uczestnik Akcji promocyjnej jest uprawniony do zakupu drugiego, najtańszego produktu wśród artykułów znajdujących się w koszyku za 50% ceny detalicznej widocznej na stronie Sklepu internetowego w chwili dokonywania zakupu.
 3.     Kolejność dodawania produktów do koszyka poprzez Uczestnika nie ma wpływu na to, który produkt zostanie przeceniony. 
 4.     W przypadku dodania do koszyka większej ilości produktów niż dwa, promocja nie powiela się, kod rabatowy może zostać wykorzystamy wyłącznie raz, w stosunku do najtańszego produktu znajdującego się w koszyku Uczestnika.
 5.     Niniejsza Akcja promocyjna nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Akcji promocyjnej. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Akcji Promocyjnej, Uczestnik ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać poprzez wpisanie odpowiedniego kodu promocyjnego podczas realizacji transakcji.
 6.     Udział w Akcji promocyjnej jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią Polityki prywatności Sklepu internetowego.

 

§ 4 Odpowiedzialność

 

 1.     Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny Zestawu w trakcie Akcji promocyjnej, którego to Zestawu roszczenie dotyczy.
 2.     Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych, obowiązujących przepisów prawnych.

 

§ 5 Zwroty produktów, rękojmia

 

 1.     Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadami Regulaminu Sklepu.
 2.     W przypadku zwrotu , możliwy jest zwroty tylko całości zakupionego zestawu

 

 

 1.     Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Konsumentów z tytułu niezgodności towaru z umową. O szczegółach tej procedury piszemy w Regulaminie Sklepu.

 

§ 6 Reklamacje

 

 1.     Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej można składać w trakcie trwania Akcji oraz do 30 dni po jej zakończeniu.
 2.     Reklamacje należy składać na następujący adres e-mail: bok@mosquito.pl
 3.     Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 4.     Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnik jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Więcej informacji o sposobie dostępu do wyżej wskazanego trybu i procedur rozstrzygania sporów mogą̨ Państwo uzyskać́ na następujących stronach internetowych: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 5.     Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Organizator Akcji promocyjnej nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania sporów.
 6.     Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Ponadto, postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają innych uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

§ 7 Postanowienia końcowe

 

 1.     W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jej postanowień.
 2.     W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 3.     Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
 4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie ogólny Regulamin Sklepu oraz Polityka Prywatności. 
 5.     Regulamin obowiązuje od dnia 21 lutego 2023 r.