Regulamin konkrusu HOLIDAY

 

REGULAMIN KONKURSU

POD NAZWĄ HOLIDAY

§ 1

  Postanowienia Ogólne

 

 1.       Organizatorem Konkursu jest Alicja Komar, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MSQ Company Alicja Komar, ul. Prawa 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7732322310, REGON: 100740521 (dalej: „Organizator”).
 2.       Organizator Konkursu nie jest serwis Instagram, jest on zwolniony z odpowiedzialności za konkurs i roszczenia Uczestników, jego organizację i przeprowadzenie. Konkurs nie jest w żaden sposób popierany, sponsorowany przez serwis Instagram.

3.      Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1.       Konkurs rozpoczyna się dnia. 27.07.2021 r godz. 13:00, a kończy się dnia 30.07.2021 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§ 2

Uczestnicy i zasady Konkursu

 1.       Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2.       W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która:

a)      zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

b)     ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c)      zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d)     posiada konto w serwisie Instagram;

e)      wykona Zadanie Konkursowe.

 1.       Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w § 2 ust. 2  Regulaminu.
 2.       Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3.       Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona zadnie konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe”) polegające na:

-polubieniu oraz zapisaniu zdjęcia konkursowego

-udostępnieniu grafiki konkursowej w Instagram stories wraz z oznaczeniem @mosquitopl i @mosquitomove

-opisać w komentarzu swoje najlepsze wakacje

 1.       W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w terminie wskazanym w § 1 ust. 3 Regulaminu.
 2.       Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.
 3.       Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;

b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram;

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

 

§ 3

 Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1.       Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję (dalej: „Komisja Konkursu”). Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika/Uczestników, któremu/którym przyznana/przyznane zostaną Nagrody (dalej: „Zwycięzca”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2.       Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni Uczestnika/Uczestników, który/którzy najlepiej wykonał/wykonali Zadanie Konkursowe.
 3.       Zwycięzcą w konkursie może zostać 3 Uczestników/Uczestnik.
 4.       Zwycięzcom Konkursu/Zwycięzcy Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

Jeden dowolny produkt ze strony www.mosquito-sklep.pl

   

 1.       Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 2.       Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 01.08.2021  r.
 3.       Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili w profilu Organizatora w serwisie Instagram najpóźniej dnia 01.08.2021 r.
 4.       Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia zamieszczenia przez Organizatora listy Zwycięzców, w wiadomości prywatnej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, danych do wysyłki nagrody.
 5.       W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 8 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 6.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 7.   Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 8.   Fundatorem Nagród jest Organizator.
 9.   Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 10.   Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 11.   W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.
 12.   Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 13.   Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§ 5

Dane Osobowe

 

 1.       Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy pod adresem mailowym bok@mosquito.pl.
 2.       We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z Konkursem, Uczestnicy mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Organizatora. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem mailowym iod@mosquito.pl
 3.       Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie wypełnienia możliwości wzięcia udziału w konkursie, oraz w wypełnieniu obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia.
 4.       Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 5.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 6.       Uczestnik poprzez wykonanie Zadania Konkursowego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu.
 7.       Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://mosquito-sklep.pl/pl/content/15-polityka-prywatnosci.

 

§ 6

 Reklamacje

 

 1.       Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja Konkurs na adres  e-mail bok@mosquito.pl związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2.       Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać nazwę konta na Instagramie Uczestnika.
 3.       Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację mailowo na adres, z którego otrzymał e-mail z reklamacją.
 4.       Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§ 7

 Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 

 1.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.07.2021 r.
 2.       Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3.       Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4.       Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem na stronie internetowej organizatora pod adresem: https://mosquito-sklep.pl/ i w siedzibie Organizatora.
 5.       Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6.       Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.