Regulamin kodów rabatowych

Regulamin Akcji Promocyjnej „Kod rabatowy”


1.
Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą „Kod rabatowy” jest Alicja Komar, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MSQ COMPANY Alicja Komar, z siedzibą pod adresem ul. Prawa 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 773-232-23-10, REGON:100740521, zwana dalej Organizatorem.


2.
Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego.

3.
Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem kodu rabatowego.

4.
Akcja Promocyjna umożliwia klientom Sklepu Internetowego skorzystanie z kodu rabatowego w postaci elektronicznego kodu alfanumerycznego, który posiada indywidualne oznaczenie:


a. indywidualną kombinacją liter/cyfr/znaków;
b. datę ważności;
c. informację tekstową o minimalnej kwocie zakupów uprawniającej do skorzystania z kodu rabatowego, jeśli taka została wyznaczona;
d. wartości kodu rabatowego wyrażoną w procentach lub w złotych (kod procentowy, kod kwotowy);
e. logo Organizatora Akcji Promocyjnej.

5.
Kod rabatowy kwotowy lub procentowy upoważnia do zakupu produktów z oferty zamieszczonej w Sklepie Internetowym z rabatem zamieszczonym na kuponie.

6.
Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty zamieszczone w koszyku.

7.
Kod rabatowy kwotowy nie łączy się z jakimikolwiek innymi ofertami promocyjnymi dostępnymi w Sklepie Internetowym.

8.
Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupów w Sklepie Internetowym.

9.
Kody rabatowe nie łączą się. Klient podczas jednej transakcji może skorzystać wyłącznie z jednego kodu rabatowego. Kody rabatowe nie sumują się. Nie można wykorzystać dwóch kodów podczas jednych zakupów.

10.
Kod rabatowy może zostać skierowany do imiennie oznaczonej osoby fizycznej. Wówczas tylko ta konkretna, oznaczona osoba jest uprawniona do wykorzystania kodu rabatowego w Sklepie Internetowym. Przekazanie indywidualnego kodu innej osobie, nie uprawnia jej do skorzystania z kodu rabatowego.

11.
Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

12.
Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi lub procentowymi, udzielanymi przez Organizatora Akcji Promocyjnej.

13.
Klient uaktywnia rabat dodając wybrany produkt z listy do Koszyka, a następnie wpisując kod rabatowy w polu do tego przeznaczonym. Po wpisaniu poprawnego kodu oraz jego zaakceptowaniu, Klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

14.
Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany po terminie ważności.

15.
Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany przez osobę do tego nieuprawnioną, ani przez osobę, które weszła w jego posiadanie za pomocą oszustwa.

16.
Towary, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

17.
W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości produktów widniejących na rachunku.

18.
Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

19.
W przypadku wszelkich pozostałych kwestii prawnych, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, stosuje się ogólny Regulamin Sklepu Internetowego, dostępny pod adresem: Regulamin

20.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.